Cursos de català

i tallers de conversa

Estiu 2021

A causa de la situació sanitària derivada de la COVID-19, la nostra oferta de cursos inclou, principalment, cursos amb classes virtuals, però també oferim cursos i tallers presencials. Fixa't bé en la modalitat del curs a l'hora de matricular-t'hi!

CURSOS INTENSIUS PRESENCIALS

A1: del 5 al 29 de juliol de 2021

A2: del 2 al 27 d’agost de 2021


CURSOS NO INTENSIUS EN LÍNIA

A1, A2, B1, B2 i C1: del 7 de juny al 10 de setembre de 2021


TALLERS DE CONVERSA EN LÍNIA O PRESENCIALS

A2, B1, B2 i C1: del 9 d’agost al 10 de setembre de 2021 (Per matricular-se a un taller de conversa, l’alumne ha d’haver fet el curs del mateix nivell.)


*Hi col·laboren: Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Llucmajor i Ajuntament de Palma.


**AVÍS! Si voleu obtenir un títol oficial de català, us heu de presentar a les proves de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat). Matrícula oberta del 4 al 17 de maig.

PLACES LIMITADES

Les places es cobriran per ordre d'inscripció.

Termini per presentar documentació i fer la prova de nivell: del 3 al 17 de maig

LLISTA DE PERSONES ADMESES ALS CURSOS DE CATALÀ

Consulta la llista aquí.

*Si no hi apareixes, escriu a ensenyament@ieb.caib.es o telefona al 971 17 76 04.

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

CURSOS DE CATALÀ

No parl català -> Matricula’t al nivell A1

No parl català amb fluïdesa -> Fes la prova de nivell oral

Tenc un títol de català -> Matricula’t al nivell següent

Parl català, però no tenc cap títol que ho acrediti -> Fes la prova de nivell escrita

Som usuari dels centres de català -> Matricula’t al mateix nivell

He fet un curs de català -> Matricula’t al nivell següent


TALLERS DE CONVERSA


Els tallers de conversa s'adrecen a les persones que han fet un curs i que volen reforçar la part oral.


He fet un curs amb l'IEB i vull reforçar la conversa durant l'estiu -> Matricula't al mateix nivellMOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

HORARIS DELS CURSOS

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ D'UN NIVELL

CURSOS


Un dels següents:

  • Tenir el títol del nivell anterior

  • Haver cursat el curs del nivell anterior

  • Passar una prova de nivell


TALLERS DE CONVERSA

  • Haver cursat el mateix nivell

  • Passar una prova de nivell oral


Requisits tècnics (només cursos i tallers de conversa en línia):

  • Accés a Internet

  • Alumnes dels nivells A1, A2 i B1: compte de correu electrònic de Gmail.

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

C1 i C2: 120 €


Tallers de conversa: 10 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o telefonar al 971 17 76 04 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) o al 971 48 42 04 (dimarts i dijous, de 16 a 19 h).