Cursos de català 

febrer-maig 2023

En aquesta convocatòria de febrer a maig de 2023 oferim cursos de llengua catalana presencials, virtuals, semipresencials i a distància.

MATRÍCULA EN LÍNIA


TERMINI DE MATRÍCULA: tancat


DATES DELS CURSOS: del 6 de febrer al 19 de maig de 2023

MODALITATS DELS CURSOS:


*Hi col·laboren: Ajuntament d'Alaró, Ajuntament de Bunyola, Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Consell, Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament d'Inca, Ajuntament de Llubí, Ajuntament de Llucmajor, Ajuntament de Palma i Ajuntament de Porreres.


**AVÍS! 

Si voleu obtenir un títol oficial de català, us heu de presentar a les proves de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat).


HORARIS DELS CURSOS

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula't al nivell A1

Tenc un títol de català ->  Matricula’t al nivell següent

He fet un curs de català ->  Matricula’t al nivell següent

No tenc cap títol que acrediti un nivell -> Fes la prova de nivell

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ


Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància): 

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de  desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o  document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet  acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família  amb persones amb  discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del  33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

  Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família  nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data  d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

ADRECES DELS CENTRES ON S'IMPARTEIXEN ELS CURSOS

Alaró


Bunyola


Calvià


Consell


Eivissa


Inca


Llubí


Llucmajor


Palma


Porreres

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o posar-te en contacte amb l'IEB a través dels següents telèfons, amb horari de 9 a 14 h: