Cursos de català

FEBRER - MAIG 2022

Matrícula: del 10 al 21 de gener de 2022

TERMINI DE MATRÍCULA

Durada dels cursos: del 7 de febrer al 20 de maig de 2022

Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA

Modalitats: cursos presencials, semipresencials i en línia

Municipis: Bunyola, Calvià, Consell, Eivissa, Llucmajor, Inca i Palma

Termini de matrícula: del 10 al 21 de gener de 2022

**AVÍS!

-Si voleu obtenir un títol oficial de català, us heu de presentar a les proves de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat).

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ

  • Tenir 16 anys


Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància):

  • Accés a Internet

  • Alumnes dels nivells A1, A2, B1 i llenguatge administratiu: compte de correu electrònic de Gmail.

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

C1 i C2: 120 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.


■ Devolució de l’import de la matrícula

L’import de la matrícula només es tornarà si l’IEB cancel·la el curs. En aquest cas, la persona interessada tindrà un termini de 15 dies a partir de la data de comunicació de l’anul·lació del curs per presentar el número de compte en el qual s’ha d’efectuar la devolució.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula't al nivell A1

Tenc un títol de català -> Matricula’t al nivell següent

He fet un curs de català -> Matricula’t al nivell següent

No tenc cap títol que acrediti un nivell -> Fes la prova de nivell

OFERTA DE CURSOS

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o telefonar al 971 17 76 04 / 627 32 91 91 / 971 48 42 04 / 682 82 70 44 / 971 50 58 09 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).