Cursos de català

octubre 2022 - gener 2023

En aquesta convocatòria d'octubre de 2022 a gener de 2023 oferim cursos de llengua catalana presencials, virtuals, semipresencials i a distància.

MATRÍCULA EN LÍNIA


TERMINI DE MATRÍCULA AMPLIAT: darreres places disponibles.

DATES DELS CURSOS: del 3 d'octubre de 2022 al 20 de gener de 2023

MODALITATS DELS CURSOS:

 • PRESENCIAL (75 hores). Són cursos presencials amb classes de tres dies per setmana.

 • SEMIPRESENCIAL (35 hores). Són cursos amb classes presencials d'un dia per setmana que s’han de completar amb treball autònom a partir del material de classe.

 • VIRTUAL. És necessari disposar de connexió a Internet. Són classes en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes classes permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real.

 • EN LÍNIA. És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l'expressió oral.


*Hi col·laboren: Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Consell, Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament d'Inca, Ajuntament de Llubí, Ajuntament de Llucmajor, Ajuntament de Palma, Ajuntament de Porreres i Ajuntament de Valldemossa.


**AVÍS!

Si voleu obtenir un títol oficial de català, us heu de presentar a les proves de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat).


HORARIS DELS CURSOS

Alguns horaris estan complets. Accediu al tràmit de matriculació per consultar els cursos amb places disponibles.

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula't al nivell A1

Tenc un títol de català -> Matricula’t al nivell següent

He fet un curs de català -> Matricula’t al nivell següent

No tenc cap títol que acrediti un nivell -> Fes la prova de nivell

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ

 • Tenir 16 anys


Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància):

 • Accés a Internet

 • Alumnes dels nivells A1, A2, B1 virtuals: compte de correu electrònic de Gmail.

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

ADRECES DELS CENTRES ON S'IMPARTEIXEN ELS CURSOS

Calvià

 • CEIP Jaume I, c. de Lleó, 8


Consell

 • Centre de Formació, c. Metge Antoni Morey, núm. 8


Eivissa

 • IES sa Colomina, c. de Vicent Serra i Orvay, 40


Inca

 • Centre de Formació Municipal, av del General Luque, 223


Llubí

 • Casal d'Entitats, plaça de l'Església


Llucmajor

 • CEIP Rei Jaume III, c Bartomeu Sastre Garau, s/n


Palma

 • IES Ramon Llull, av. de Portugal, 2

 • PalmaFormació Mercat Camp Redó, c. de Felip II, 17

 • PalmaFormació Son Malferit, c. de Gregorio Marañón, 3 A


Porreres

 • Biblioteca Municipal, c. de la Santa Creu, 31


Valldemossa

 • Centre Can Flor, c. Vell, 11

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o posar-te en contacte amb l'IEB a través dels següents telèfons, amb horari de 9 a 14 h:

 • Central IEB: 971 17 76 04.

 • Centre de Català de Ciutadella: 971 48 42 04.

 • Centre de Català d'Eivissa: 682 82 70 44.

 • Centre de Català d'Inca: 971 50 58 09.

 • Centre de Català de Manacor: 627 32 91 91.