Cursos de llengua catalana

Informació general

L’Institut d’Estudis Baleàrics té una oferta formativa molt variada amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats i al perfil dels destinataris.

Cursos generals

Es fan cursos de tots els nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu). Els cursos poden ser presencials, semipresencials, virtuals i a distància. 

L'oferta de cursos pot anar canviant d'una convocatòria a l'altra. Us recomanam consultar l'oferta de cursos de cada convocatòria.

Tallers i cursos específics

Tallers de conversa, cursos per a col·lectius específics i sectors professionals, tallers per a nouvinguts, etc.


**AVÍS! Si voleu obtenir un títol oficial de català, us heu de presentar a les proves lliures (ieb.caib.es)

NIVELLS DE CATALÀ

La Direcció General de Política Lingüística no certifica aquest nivell.

Prepara per al certificat A2 de la Direcció General de Política Lingüística.

Prepara per al certificat B1 de la Direcció General de Política Lingüística.

Prepara per al certificat B2 de la Direcció General de Política Lingüística.

Prepara per al certificat C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

Prepara per al certificat C2 de la Direcció General de Política Lingüística.

Prepara per al certificat LA de coneixements específics de la Direcció General de Política Lingüística.

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula’t al nivell A1

Tenc un títol de català -> Matricula’t al nivell següent

Parl català, però no tenc cap títol que ho acrediti -> Fes la prova de nivell (durant el termini d'inscripció)

Som usuari dels centres de català -> Matricula’t al mateix nivell


He fet un curs de català -> Matricula’t al nivell següent

PREUS I MODALITATS DELS CURSOS

PREUS DELS CURSOS:


Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

C1, C2 i LA: 120 €


Tallers de conversa: 10 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.


MODALITATS DELS CURSOS:


■ Devolució de l’import de la matrícula 

L’import de la matrícula només es tornarà si l’IEB cancel·la el curs. En aquest cas, la persona interessada tindrà un termini de 15 dies a partir de la data de comunicació de l’anul·lació del curs per presentar el número de compte en el qual s’ha d’efectuar la devolució. 

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de  desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o  document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet  acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família  amb persones amb  discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del  33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

  Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família  nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB i certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquests certificats no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció (són necessaris els dos documents).

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

CONVOCATÒRIES

L'Institut d'Estudis Baleàrics té dues convocatòries de cursos ordinàries cada any.

A l'estiu s'organitza també una convocatòria extraordinària de cursos de català.

Els cursos i tallers específics s'organitzen fora d'aquestes convocatòries, d'acord amb les necessitats del col·lectiu que els sol·licita.