PRESENTACIÓ

Aquest material és una guia per als docents que imparteixen tallers d’acollida lingüística —d’unes 20 hores— adreçats a persones nouvingudes que no tenen cap coneixement de català. És una guia per treballar la competència oral a través de diverses activitats comunicatives en què l’aprenent aprèn a fer un ús de la llengua molt semblant al que podria fer en la vida real. 

La programació d’aquesta guia segueix els descriptors del que ha de ser capaç de fer un usuari bàsic de la llengua (A1) del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) pel que fa a la recepció, producció i interacció orals. Es basa en l’enfocament orientat en l’acció i en el treball per tasques. A més, aquest material pretén interrelacionar tots els coneixements, les estratègies i les experiències que formen part del bagatge lingüístic i cultural de l’aprenent. 

La guia consta de sis seqüències didàctiques, que s’estructuren en tres estadis d’aprenentatge: l’escalfament o presentació del tema, la preparació i l’execució de la tasca final. Les activitats proposades en cada seqüència tenen l’objectiu d’introduir les estructures lingüístiques i comunicatives necessàries per acomplir la tasca final. 

INSTRUCCIONS

El material consta de dues parts: la guia docent i l'annex amb les imatges retallables. Pel que fa als àudios, encara no estan disponibles en aquesta versió del material.